Klik her og læs vores virksomhedsplan her.

Marts 2018
Hvert andet år er der planlagt pædagogisk tilsyn i børnehuset. Tilsynet skal både kontrollere at dagtilbudsloven
bliver overholdt og sikre at den pædagogiske kvalitet i børnehuset udvikles med det formål at sikre børnene et godt børneliv med læring, udvikling og trivsel.

Konklution 2018 - klik og læs den her.

Link til konklusionerne 2014 og 2016

konklusion 2020/21

Rudersdal Kommune Opfølgende tilsyn Dagtilbudsområdet Maj 2021

Opfølgende tilsyn

Børnehus: Midgård Dato: 17.05.21

Tilsynskonsulent: Birgitte Møller-Larsen Dato for sidste tilsyn: 17.09.2020

Dagtilbudsområdets konsulenter gennemfører et antal opfølgende tilsyn på baggrund af det anmeldte tilsyn, hvis konsulenten har iagttaget forhold, som kræver, at der ydes en ekstra indsats i institutionen her og nu.

Konsulenten vil med udgangspunkt i tilsynsrapporten og tilsynssamtalens indsatser gennemføre det opfølgende tilsyn efter tre-seks måneder for at sikre, at der er påbegyndt en positiv ændring på de noterede forhold. Varighed ca. en-to timer alt efter indsatserne karakter.

Konklusion

Hvordan har børnehuset/institutionen fulgt op på de forbedringer, der blev peget på skulle iværksættes på baggrund af sidste tilsynsrapport?

Personalet i Midgård har arbejdet med de forslag til forbedringer og indsatser, der blev aftalt på baggrund af det planlagte tilsyns observationer.
Indsatserne, personalet skulle og fortsat skal arbejde med, er børnefællesskaber samt selv deltage i legen på legepladsen. Derudover skal personalet fortsat skabe rammer, hvor børnene kan deltage i samtaler, og hvor der tages hensyn til det enkelte barn.

Under det opfølgende tilsyn observeres de voksne mere fordybede i legen både inde og ude på legepladsen. De formår at fordele sig efter, hvor børnene er. Der virker ikke til at være en organisering på legepladsen i forhold til afhentning, men flere voksne lader sig ikke forstyrre af afhentningerne.

Generelt er der en mere afslappet og legende tone fra de voksne til børnene.

Personalet bør arbejde videre med og udfordre indsatsen omkring positionering på legepladsen. Man bør i den drøftelse også overveje formål med de læringsmiljøer, der tilbydes.

Måltidet er forberedt, hvilket betyder, at personalet bliver ved børnene under måltidet og har tid og mulighed for dialog med børnene.
Det er positivt at se, at børnenes spor følges inden måltidet, og at en leg gerne må fortsættes, trods at der er kaldt til et måltid.

Jeg anbefaler stadig, at man rammesætter eftermiddagstimerne tydeligt, så både børn og voksne, ved, hvad der skal ske, når man kommer ud på legepladsen. En større tydelighed omkring dette kan understøtte en fortsat udvikling af det pædagogiske læringsmiljø, børnefællesskaber og voksendeltagelse i legen på legepladsen.

Der aftales ingen opfølgning

 

Konklusion på pædagogisk tilsyn

 

Børnehus: Midgård                                                                               Dato: 23.06.22

 

Hvert andet år er der planlagt pædagogisk tilsyn i børnehuset. Tilsynet har til formål både at kontrollere at dagtilbudsloven bliver overholdt og sikre at den pædagogiske kvalitet i børnehuset udvikles og dermed sikre at børnene får et godt børneliv med læring, udvikling og trivsel.

 

Konklusionen sammensættes af vurderingen fra tilsynets temaer. I konklusionen benyttes tre niveauer til vurderingen af børnehusets pædagogiske praksis:

Generel indsats; Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet.

Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats.

Fokuseret indsats; Flere forhold fordrer en fokuseret indsats og som følges op med tilsyn.

 

 

Tilsynets temaer

Pædagogisk kontekst

  • Tidspunkt på dagen
  • Processuelle forhold: Samspil og relationer, Kend din virkning

Strukturelle forhold: Rollefordeling, opdeling i mindre grupper, indretning og børnemiljø

Relationer, samspil og kommunikation

  • Processuelle forhold: samspil og relationer, Kend din virkning
  • Strukturelle forhold: Rollefordeling, opdeling i mindre grupper, indretning og børnemiljø

 

 

Konklusion

Ved tilsynet i Midgård, Rudolf Steiner vuggestue og børnehave, er det gennemgående, at grundstemningen er rar, og tonen mellem børn og voksne er behagelig. Der opleves at være en gensidig oprigtig interesse for at indgå i interaktioner, og børnene opleves at være vante med at blive set og hørt. Både børn og voksne er imødekommende, og blandt børnehavebørnene på legepladsen bliver man inviteret til dialog af nysgerrige børn, der vil høre, hvad man hedder, hvorfor man er på besøg, og hvad det er, man tegner, når der skrives iagttagelser ned.

Medarbejderne opleves at være velorganiserede, og de koordinerer løbende uden, at det flytter fokus væk fra

børnene. Medarbejderne ses tilgængelige for børnene både i deres fysiske placeringer og med deres øjenkontakt, stemmeføring og mimik. Medarbejderne er lyttende og tilbyder børnene tilpas fysisk berøring ved trøst.

Det er gennemgående for tilsynet, at rutiner og ritualer omkring måltidet er genkendelige for børnene, og at de

inddrages her i.

På legepladsen ses medarbejderne være i og omkring børnenes egne lege. De er opmærksomme på at understøtte og udvide legene med materialer og forslag til videre udvikling af legene. Der ses tillige eksempler på, at medarbejderne tager initiativer og inviterer børn i periferien med i lege. Det er gennemgående for tilsynet, at børnene ses fordybet i lege over længere tid, som de løbende forhandler indhold og roller i.

Der ses flere eksempler i både vuggestue og børnehave på, at medarbejderne er opmærksomme på både at fange børnenes invitationer til samspil, tage initiativer til dialog, lige som de med spørgsmål understøtter turtagninger, som udvider samspil.

Medarbejderne bruger rim, remser og sange, der understøtter ritualer og rutiner ved overgange til og fra f.eks. måltid. Børnene opleves at være bekendte hermed og efterligner medarbejderne.

I en generel indsats kan der med fordel arbejdes videre med, at medarbejderne sætter ord på de handlinger, de gør i ritualer og rutiner f.eks. omkring måltidet og ved bleskift.

Ved afhentninger ses flere eksempler på, at børnene er bekendte med rutiner i forbindelse med overgangen.

Børnehavebørnene henter selv tasker og tøj i garderoben. Medarbejdere og forældre har tilpas kontakt om børnenes dag i institutionen og inddrager børnene heri.

I vuggestuen ses eksempler på, at børnene afledes med remser og sange, der gentages i roligt tonefald, når de er urolige og kede af det. I en delvist fokuseret indsats bør dette arbejde udvides med, at medarbejderne tillige spejler, sætter ord på og viser anerkendelse for børnenes følelser, og derigennem understøtter udviklingen frem mod børnenes selvregulering af deres følelser.

 

Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue - Tornevangsvej 13B, 3460 Birkerød - Tlf.: 45 81 80 91 - kontakt@rudolfsteinerbirkeroed.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk